Szafran wiosenny Śnieżyczka przebiśnieg Stowarzyszenie Ogrodowe
Rodzinny Ogród Działkowy „Przytorze”
w Zabierzowie

Gospodarka odpadami w Ogrodzie

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
(Dz.U. 2014 poz. 40)

Art. 33 Ustawy

 1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego.
 2. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:
  1. wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
  2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
  3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
  4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
  5. wydatki związane z zarządzaniem ROD.
 3. Raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca, stowarzyszenie ogrodowe przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok.
 4. Informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje określone w ust. 2. Informacja jest udostępniana w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią.

Statut SO ROD „Przytorze”

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie ogrodu Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinny Ogród Działkowy «Przytorze» w Zabierzowie, a w szczególności:
 1. Przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych.
 2. Ochrona środowiska i przyrody.
 3. Oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach.
 4. Kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka.

Regulamin SO ROD „Przytorze”

§ 36

 1. Infrastrukturę ROD stanowią urządzenia, będące własnością Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinny Ogród Działkowy „Przytorze” w Zabierzowie, służące do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz do prawidłowego funkcjonowania ROD, a w szczególności:
  1. kontenery na odpady.
 2. W celu zapewnienia optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania, zarząd Stowarzyszenia dąży do wyposażenia ROD w niezbędną infrastrukturę.

§ 39

Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za zgodne z obowiązującym prawem, w tym prawem miejscowym, gromadzenie i usuwanie odpadów z terenu ROD.

§ 72

 1. Użytkownik działki zobowiązany jest do wnoszenia następujących opłat:
  1. opłaty eksploatacyjnej, przeznaczonej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na zapewnienie wywozu śmieci, bieżącej konserwacji infrastruktury, usuwania awarii, opłacania pracowników, bezpieczeństwa itp.,
  2. opłaty inwestycyjnej na prowadzone w ROD planowane inwestycje i remonty,
  3. opłaty energetycznej,
  4. opłaty wodnej (dotyczy działkowców posiadających ujęcie wody na dzierżawionej działce).
 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 uchwala walne zebranie.
 3. Użytkownicy działek zobowiązani są do dokonania uchwalonych opłat w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja każdego roku.

§ 43

 1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.
 2. Kompostownik oraz pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 2 metry od granic działki. Odstępstwo od tego wymogu może mieć miejsce tylko za zgodą użytkowników sąsiednich działek.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania odpadów zielonych do kontenerów na odpady komunalne oraz poza teren ogrodu.

§ 44

 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka musi być wyposażona w zbiornik na fekalia. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec.
 2. Eksploatacja szamba i wywóz nieczystości obciąża działkowca i musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 57

W ROD zabrania się:
 1. wrzucania do ogrodowych pojemników na odpady komunalne części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów,
 2. gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów stwarzających zagrożenie.
 3. spalania wszelkich odpadów nieorganicznych oraz traw i odpadów zielonych (liście, łodygi itp.), za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 59.

§ 59

Dopuszcza się spalanie pod nadzorem działkowca pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli nie narusza to odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów prawa miejscowego. Spalania nie można wykonywać w okresie od 1 maja do 30 września. Poza tym okresem należy do minimum ograniczyć spalanie w soboty i w dni świąteczne, aby umożliwić sąsiadom niezakłócony odpoczynek na działce.

§ 72

 1. Użytkownik działki zobowiązany jest do wnoszenia następujących opłat:
  1. opłaty eksploatacyjnej, przeznaczonej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na zapewnienie wywozu śmieci, bieżącej konserwacji infrastruktury, usuwania awarii, opłacania pracowników, bezpieczeństwa itp.,

§ 75

 1. W przypadku wrzucenia do kontenera na śmieci przedmiotów takich jak: odpady zielone - trawa, chwasty, gałęzie, darń i inne pozostałości roślinne, gruz, materiały sanitarne, pokryciowe, izolacyjne, farby, lakiery wykładziny, opony i inne odpady budowlane i chemiczne, odpady wielkogabarytowe - meble, muszle ustępowe itp., urządzenia elektryczne i elektroniczne, osoba której udowodniono przedmiotową czynność obowiązana jest wpłacić na rzecz Stowarzyszenia kwotę równą wysokości opłaty za wywóz 1 kontenera obowiązującej w dniu zdarzenia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.
Webmaster: Maciej Jakubowski